Privatlivspolitik

1. Dataansvar

Sune Troels Poulsen (STP) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

2. Formål med behandling og kategorier af personoplysninger

STP behandler personoplysninger om klienter og tredjeparter i det omfang, det er nødvendigt for at løse sagerne.

”Personoplysninger” omfatter enhver form for information om en identificerbar fysisk person, f.eks. personens navn, mailadresse, CPR-nummer og adresse samt oplysninger om personens fysiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale forhold.

Oplysninger om juridiske personer er således ikke omfattet af definitionen ”personoplysninger”.

Afhængig af sagens eller henvendelsens karakter behandler STP almindelige oplysninger, identifikationsoplysninger (CPR-nr.), oplysninger om strafbare forhold og følsomme oplysninger.

”Behandling” af personoplysninger dækker over enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, organisering, opbevaring, tilpasning, ændring, søgning, brug eller videregivelse.

STP behandler primært personoplysninger om sine klienter, modparter, leverandører, medarbejdere og samarbejdspartnere, dog kun i det omfang, at det er nødvendigt til de konkrete formål, og der er et lovligt grundlag herfor.

Som oftest vil det være nødvendigt for STP at behandle almindelige personoplysninger i form af navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse. Denne behandling sker, så STP kan levere juridiske ydelser, fakturere samt kvalitetssikre og kontrollere korrekt, og så han kan leve op til de krav om dokumentation for identitet efter hvidvaskloven, som STP er underlagt i forhold til en række sager.

3. Lovhjemmel

Når STP leverer advokatydelser behandler han personoplysninger om klienter, modparter og samarbejdspartnere med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), og forordningens art. 9, stk. 2, litra f. Dette er bl.a. begrundet i en interesse i at fastlægge, påberåbe eller forsvare retskrav samt at varetage klientens interesser. STP behandler desuden personoplysninger om sine klienter med hjemmel i forordningens art. 6, stk. 1, litra b, i de tilfælde, hvor behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om advokatbistand.

Generelt behandler STP personoplysninger, når han er retligt forpligtet hertil (f.eks. efter hvidvaskloven). Dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. STP behandler oplysninger om strafbare forhold med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 10 og databeskyttelseslovens § 8. CPR-numre behandles med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

4. Modtagere

STP videregiver alene dine personoplysninger til eksterne parter, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag herfor. Det kan være offentlige myndigheder, private virksomheder eller personer, fonde, foreninger mv. afhængigt af sagens karakter. Derudover overlader STP oplysninger til sine databehandlere (f.eks. leverandører af IT-system, herunder hosting, backup og support og leverandører af virtuelle rum).

5. Sletning

STP sletter dine personoplysninger, som er blevet registreret, når de ikke længere er nødvendige for det eller de formål, som oplysningerne var indsamlet og behandlet til.

Særlige lovregler, herunder i f.eks. bogførings-, hvidvask- og forældelsesloven, kan dog give STP pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid.

Personoplysninger, som STP har indhentet efter hvidvaskloven, opbevares i 5 år efter klientforholdets ophør og slettes derefter.

6. Hvad er dine rettigheder?

Du kan altid kontakte STP for at få indsigt i, hvilke personoplysninger STP behandler om dig, ligesom du kan få berigtiget eventuelle forkerte eller mangelfulde personoplysninger. Du kan også kontakte STP, hvis du ønsker, at dine personoplysninger bliver slettet, hvis du ønsker, at STP begrænser behandlingen af dine oplysninger, hvis du vil gøre indsigelse mod, at STP behandler oplysninger om dig, eller hvis du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7. Kontakt STP

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor, eller hvis du har spørgsmål til STP’ s behandling af dine personoplysninger eller denne databeskyttelsespolitik, er du velkommen til at kontakte STP på nedenstående adresse eller e-mail.

Advokat Sune Troels Poulsen, Axeltorv 6, 2., 1609 København V

E-mail: Advokat@sunetroelspoulsen.dk

8. Klage

Du kan klage til Datatilsynet over STP’ s behandling af dine personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk

1. november 2022