Forretningsbetingelser

1. Anvendelsesområde

Sune Troels Poulsen (STP) anvender disse forretningsbetingelser i forbindelse med rådgivning og opgaver, som STP varetager for kunder, medmindre andet er aftalt skriftligt.

2. Opgaver og rådgivning

STP udfører opgaver og yder rådgivning inden for tre specialer: regler og love om statsstøtte, om udbud og om konkurrence. Se nærmere herom på Fagområder.

Efter en indledende drøftelse med klienten udarbejder og fremsender STP en ordrebekræftelse, som beskriver arbejdets omfang, tidshorisont og et anslået honorar eller eventuelt en honoraraftale.

Da opgavens fulde omfang ofte ikke kendes på dette tidspunkt, vil klienten blive orienteret med henblik på en drøftelse, hvis der kan forudses væsentlige afvigelser.

3. Interessekonflikt

Inden STP påtager sig en sag, undersøger STP, om der foreligger en interesse- eller loyalitetskonflikt.

STP er underlagt retsplejelovens regler om advokater, herunder Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, og af reglerne om god advokatskik; jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler, som stiller krav til advokaters professionelle standard og etik. Se herom Advokatsamfundets website https://www.advokatsamfundet.dk/

4. Identitetsoplysninger

Advokater i Danmark er undergivet reglerne om håndtering af hvidvask af penge. Afhængig af sagens karakter kan det betyde, at STP i forbindelse med sagens opstart vil anmode klienten om identitetsoplysninger i form af kopi af pas eller sygesikringsbevis.         

5. Honorar

Honorar beregnes med udgangspunkt i den tid, som rådgivningen eller opgaven forventes at tage. Hertil kommer opgavens kompleksitet og betydning for klienten, og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Honoraret tillægges relevante omkostninger og udlæg.

Klienten bliver orienteret om grundlaget for beregning af honoraret, herunder om arten og omfanget af det forventede arbejde, tidshorisonten for levering af ydelser mv.

STP drøfter gerne overslag over det forventede honorar og mulighederne for fast pris.

6. Fakturering

Fakturering for løbende rådgivning eller længerevarende sager sker som udgangspunkt månedsvis bagud ved fremsendelse af faktura og ellers efter afslutningen af den enkelte sag.

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage. Der bliver tillagt moms efter gældende regler.

Efter behov kan der udstedes EAN faktura.

7. Ansvarsforsikring

STP har tegnet professionel rådgiveransvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Ansvarsforsikringen er tegnet i Codan, police nr. 900 677 2924.

8. Ansvar og ansvarsbegrænsning

STP er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for eventuelle tab, som STP’s rådgivning påfører klienten. Ansvaret omfatter alene direkte tab. Følgeskader og enhver form for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, tab af data eller goodwill, er således ikke er omfattet af STP’s ansvar.

Ansvaret for juridisk rådgivning og udførte opgaver er begrænset til 10 mio. kr. pr. skade og pr. år.

STP rådgiver alene om dansk ret. Enhver udtalelse eller oplysning fra STP om forhold vedrørende andre retsområder end dansk ret er udelukkende af informativ karakter og gives uden ansvar for STP.

9. Tavshedspligt

I henhold til de advokatetiske regler er STP underlagt tavshedspligt med hensyn til alle de oplysninger, som han får kendskab til som led i sin rådgivning. Enhver oplysning som modtages fra eller vedrørende en klient behandles som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

10. Klager

STP ønsker at have tilfredse klienter både i forhold til den modtagne rådgivning, den medgåede tid og størrelsen af honoraret. STP vil altid være indstillet på at finde en løsning på en klients eventuelle utilfredshed, som kan skabe et tilfredsstillende resultat både for klienten og STP.

Eventuelle klager over STP behandles af Advokatnævnet, der har adresse Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Reglerne vedrørende klageadgang fremgår af Advokatsamfundets website https://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet/

11. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og STP om sidstnævntes rådgivning er underlagt dansk ret og skal afgøres af de danske domstole med Københavns Byret som aftalt værneting i 1. instans.

1. november 2022